Posts tagged ‘สอบเทียบ’

Calibration เป็นขั้นตอนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความเด็ดเดี่ยวว่าวัสดุอุปกรณ์วัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพและหลักเกณฑ์ถูกต้อง พอเหมาะแก่การใช้ประโยชน์งานในขบวนการผลิต เพื่อที่จะพาไปสู่บทสรุปท้ายที่สุดก็คือสินค้าที่ผลิตออกมาได้อย่างมีศักยภาพตามมาตรฐานที่โรงงานระบุ โดยการสอบเทียบอุปกรณ์วัด (Calibration) คือการเทียบค่าของอุปกรณ์วัดของโรงงาน กับค่ากฏเกณฑ์ของห้องทดลองสอบเทียบที่อาจจะสอบกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติ ไม่ก็กฏเกณฑ์ระหว่างบ้านเมืองได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องบอกค่าความไม่เที่ยงของการนับ ด้วยทุกครั้ง ในสมัยปัจจุบัน ทุกเกณฑ์สากล จะมีเงื่อนไขที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น

การสอบเทียบอุปกรณ์วัด (Calibration) ของห้องทดลองสอบเทียบ TIC มีมาตรฐานเช่นนี้ ได้รับการพิสูจน์กฏเกณฑ์สากล มีอุปกรณ์กฏเกณฑ์จากทวีปยุโรปและอเมริกา อาจจะสอบกลับถึงมาตรฐานนานาประเทศ  เจ้าหน้าที่ที่กระทำการสอบเทียบมีฝีไม้ลายมือ ความช่ำชองและความเป็นมาการอบรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ ประกันเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้แจ้งค้ำประกันการสอบเทียบ บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี บริการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อครบรอบการสอบเทียบ มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือไม่ก็ ต่อปี โดยมีส่วนลดวิเศษ มีบริการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์วัดพร้อมกับบังคับการทางอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะว่าในเรื่องที่สั่งซื้อหาผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 % รับปรึกษาหารือคำถามด้วยว่างานสอบเทียบ โดยทีมพนักงานที่มีความช่ำชอง

กรณีวัสดุอุปกรณ์วัด อยู่นอกเหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการยินดีส่งสอบเทียบจากไปยังห้องปฏิบัติการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรองรับ – ส่งอุปกรณ์ทั้งหมด