Posts tagged ‘ประเทศฟินแลนด์’

526FF623D
เด็กๆชาวฟินแลนด์เรียนรู้สิ่งต่างๆตามความสามารถและจังหวะของแต่ละคน โดยที่ครูจะปรับเปลี่ยนการสอนให้เข้ากับการเรียนของเด็ก ครูผู้สอนจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างหนักแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่มาก และอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับความเคารพอย่างสูง แม้ว่าระบบการศึกษาของฟินแลนด์จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ และใช่ว่าผู้ปกครองชาวฟินแลนด์ทุกคนจะปลื้มระบบ แต่วิธีการดังกล่าวก็ทำให้การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ให้ประสิทธิผลที่ดี การศึกษาของฟินแลนด์เริ่มต้นจากการมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีโอกาสเล่าเรียนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีพื้นเพฐานะอย่างไร อาศัยอยู่ส่วนไหนของประเทศ แทนที่จะใช้การศึกษาเฟ้นหาเด็กที่เก่งที่สุด พวกเขากลับใช้การศึกษาสร้างความเท่าเทียมทางสังคม

ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการสอน การเรียนรู้ มากกว่าขั้นตอนการสอบ หากเปรียบเทียบกับอเมริกาในช่วงระดับอนุบาลและระดับประถม นักเรียนในฟินแลนด์จะมีเวลาพักเพื่อให้เด็กได้เล่นกันในช่วงกลางวันมากกว่าในสหรัฐอเมริกามาก โดยฟินแลนด์ยังให้ความสำคัญกับการให้นักเรียนในระดับอนุบาลและประถมได้เรียนรู้ด้วยการทำจริง และเน้นเรื่องการประดิษฐ์ของเล่นอย่างเลโก้ ตัวต่อ หรือถ้าเริ่มมีอายุมากหน่อยก็เริ่มให้ประดิษฐ์ศิลปะเป็นชิ้นเป็นอันออกมา ในขณะที่การเรียนการสอนวิชาประเภทคณิตศาสตร์และการอ่านและเขียนกลับถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าในโรงเรียนของฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับความเสมอภาค โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่อายุ 7-16 ปี โรงเรียนรัฐจะบริการอาหารกลางวันฟรี มีการจัดเตรียมอุดมศึกษาในสายสามัญและอาชีวศึกษาและในระดับอุดมศึกษาจะมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาขั้นสูงจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาปี พ.ศ. 2546 พบว่านักเรียนอายุ 15 ปี ของฟินแลนด์ทำคะแนนนำสูงสุดในความสามารถด้านการอ่าน และวิทยาศาสตร์ และได้อันดับสองด้านคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา นอกจากนี้ เวิล์ด อีโคโนมิกฟอรัม จัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอันดับ 1 ของโลก ประชากรที่อายุเกิน 15 ปี อ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีจำนวน 1.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของประชากร